Wellframe Inc.

AKÒ LISANS POU ITILIZATÈ FINAL

Dat efektif: 22 jen 2018

Byenvini nan Wellframe! Wellframe se yon sistèm teknoloji ke nou konsevwa pou abilite pasyan yo pou yo jere sante ak pwoblèm medikal yo pi byen andeyò de yon milye klinik, etan l ap bay ransèyman ki pi entelijan sou sante popilasyon an e etan l ap fasilite jesyon relasyon pasyan yo pou pwofesyonèl swen sante yo. Solisyon mobil nou an gide ak sipòte pasyan yo lakay yo, etan l ap itilize pwotokòl swen ke pwofesyonèl swen sante pasyan an kominike, epi etan l ap founi enfòmasyon kritik bay pwofesyonèl swen sante yo pou yo sa jere risk klinik ak risk finansye pasyan an yon fason ki pi efikas.

SI OU PA DAKÒ AK KONDISYON JENERAL KI NAN AKÒ SILA A, PIGA KLIKE SOU 'MWEN DAKÒ' EPI PIGA ENSTALE NI ITILIZE LOJISYÈL LA, POU FÈ KONNEN KE OU REFIZE KONDISYON YO.

ITILIZASYON AK AKSÈ OU GENYEN NAN LOJISYÈL NOU, SITWÈB NOU AK SÈVIS NOU YO DEPANN NAN TOUT SANS SOU KONDISYON KI NAN RÈGLEMAN SOU KONFIDANSYALITE VI PRIVE NOU AN, KI DISPONIB NAN WWW.WELLFRAME.COM/PRIVACYPOLICY/HT, E YO DEPANN TOU DE MIZAJOU NOU FÈ DETANZANTAN NAN RÈGLEMAN SOU KONFIDANSYALITE VI PRIVE A AK YON AVI REZONAB KE N AP BA OU JAN SA DEKRI NAN RÈGLEMAN SOU KONFIDANSYALITE VI PRIVE NOU AN ("RÈGLEMAN SOU KONFIDANSYALITE VI PRIVE").

ANPLIS OU REKONÈT E OU KONPRANN KE OTORIZASYON SA A SE PA YON KONDISYON POU RESEVWA OKENN TRETMAN, PEMAN OSWA AVANTAJ E OU KONPRANN TOU KE LÈ W REFIZE AKSEPTE KONDISYON KI NAN AKÒ SILA A, IKONPRI KI NAN OTORIZASYON SILA A, SA PA PRAL AFEKTE OKENN TRETMAN, PEMAN OSWA AVANTAJ KE W KA ELIJIB POU RESEVWA. SEPANDAN, OU REKONÈT E OU KONPRANN KE SI W PA DAKÒ AK KONDISYON JENERAL SA YO KI NAN AKÒ SILA A, OU PAP GEN AKSÈ A LOJISYÈL NI AK SÈVIS WELLFRAME YO JAN SA DEKRI NAN DOKIMAN SILA A.

ATRAVÈ DOKIMAN SILA A, OU KONSANTI FÒMÈLMAN POU WELLFRAME KONTAKTE W DIRÈKTEMAN NAN TELEFÒN, PA IMÈL, PA MESAJ TÈKS, OSWA PA LÒT MWAYEN ATRAVÈ LOJISYÈL LA POU L BA W SÈVIS SELON AKÒ SA A.

KONDISYON JENERAL SA YO GEN LADAN YO YON RENONSYASYON POU AKSYON KOLEKTIF. AKÒ SILA A LIMITE REKOU KI TA OTREMAN DISPONIB POU OU SIZOKA TA GEN YON DISPIT.

LOJISYÈL LA PA FÈT POU IJANS MEDIKAL. TOUJOU CHÈCHE JWENN KONSÈY NAN MEN YON MEDSEN OSWA NAN MEN LÒT PWOFESYONÈL SWEN SANTE KALIFYE, DIRÈKTEMAN MEN PA ATRAVÈ LOJISYÈL NOU AN, DEPI W GEN NENPÒT KESYON KI GEN RAPÒ AK YON PWOBLÈM MEDIKAL.

Depi nou mansyone nan Akò sila a "ou/oumenm" oswa "ou/w" sa vle di oumenm ak nenpòt moun oswa antite pouki w ap aji nan non yo, si sa aplikab.

Akò Lisans

Mwayennan kondisyon jeneral ki nan Akò sila a, Wellframe palaprezant akòde w yon lisans pèsonèl, ki pa transferab, ki pa eKsklizif, san redevans, ki limite, pou W enstale, aksede ak itilize Lojisyèl la pou pwòp rezon pèsonèl ou pou swiv ak jwenn sipò pou sante w e pou w kominikie pwogrè w ak tyès pati yo deziyen. Y ap fasilite aksè pou pòsyon nan Lojisyèl la, ki enkli pòsyon sibstansyèl pou Sèvis ki askesib nan kad Lojisyèl la, pa mwayen aksè adistans apatide aparèy ou pou ale sou platfòm Wellframe nan. Ou ka itilize Lojisyèl la pou kominikasyon ale-vini ant oumenm ak tyès pati yo deziyen yo.

Restriksyon sou Itilizasyon Lojisyèl

Ou pa otorize pou sou-lisansye, distribye, ipoteke, kontrakte, peye, oswa otreman pataje Lojisyèl la oswa kontni li ki disponib atravè Lojisyèl la ("Kontni") oswa nenpòt pòsyon ki ladan l, bay okenn moun, e nan okenn sikonstans ou pa gen dwa itilize oswa otorize pou yo itilize Lojisyèl la nan okenn fason apade fason ki fòmèlman etabli nan dokiman sila a. Ou pa gen dwa modifye Lojisyèl la, enkòpore Lojisyèl la annantye oswa an pati, nan okenn lòt pwodui ni ou pa gen dwa kreye travay derive ki baze sou tout oswa sou yon pati nan Lojisyèl la. Ou pa gen dwa retire okenn dwadotè, mak komèsyal, dwa pwopriyetè, avi non-responsabilite oswa notifikasyon sou avètisman ki enkli nan oswa ki entegre nan nenpòt pati nan Lojisyèl la. Ou pa gen dwa itilize Lojisyèl la an koneksyon ak yon biwo sèvis, pataj tan oswa aranjman frè pou sèvis ki fèt avèk tyès pati. Sòfsi lalwa lokal aplikab pèmèt sa, ou pa gen dwa asanble nan lòd envès, dekonpile, oswa dezasanble ni envèse otreman konsepsyon Lojisyèl la. Si w debarase w de nenpòt medya ki gen Lojisyèl la oswa Kontni a ladan l, ou fèt pou asire w ke ou konplètman efase oswa ou konplètman detwi tout Lojisyèl ak Kontni ki konsève nan medya sa a.

LOJISYÈL LA PA FÈT POU YO ITILIZE L NAN OKENN SITIYASYON KOTE MALFONKSYÒNMAN LOJISYÈL LA KA LAKÒZ LANMÒ OSWA NENPÒT DOMAJ NAN KÒ. OU RESPONSAB EKSLIZIVMAN POU W ITILIZE LOJISYÈL LA YON FASON KI KONSISTAN AK TOUT LWA ENTÈNASYONAL, REJYONAL, FEDERAL, NASYONAL, ETATIK AK LOKAL KI APLIKAB YO ("LWA AK RÈGLEMAN APLIKAB YO").

DONE PÈSONÈL

Pou telechaje, aksede ak itilize Lojisyèl la, ou fèt pou w enskri nan Wellframe lè w bay non w, dat nesans ou, imèl ou, nimewo telefòn ou, ak lòt enfòmasyon yo ka itilize pou idantifye w pèsonèlman. Pandan w ap itilize Lojisyèl la, yo ka mande w pou bay enfòmasyon pèsonèl adisyonèl, ikonpri san limit, enfòmasyon sante ki pwoteje ("PHI") oswa lòt enfòmasyon medikal (kolektivman PHI ak nenpòt enfòmasyon pèsonèl oumenm oswa pwofesyonèl swen sante w la antre nan Lojisyèl la, y ap rele yo "Done Pèsonèl"). Lwa ak Règleman Aplikab yo egzije pou Wellframe pwoteje konfidansyalite Done Pèsonèl ou. Wellframe itilize teknoloji enskripsyon pou asire konfidansyalite tout Done Pèsonèl ke yo antre nan Lojisyèl la nan kad Sèvis yo ba yo ki endike nan dokiman sila a.

Lè w aksepte kondisyon Akò sila a, ou otorize Wellframe pou l kolekte, itilize, epi divilge Done Pèsonèl ou pou l sa ba w aksè e pou w itilize Lojisyèl la, pou amelyore tretman pwofesyonèl swen sante w la ba ou e pou ba w sipò nan domèn sante. Anplis, Wellframe ka itilize Done Pèsonèl ou pou evalyasyon Sèvis e pou rezon amelyorasyon kalite.

Konsantman pou Divilgasyon ak Itilizasyon Done Pèsonèl sou Fòm Depèsonalize

Wellframe ka depèsonalize ak/oswa anonimize Done Pèsonèl ou (pa egzanp, retire tout enfòmasyon ke yo ka itilize pou idantifye w espesifikman pou kreye "Done Pèsonèl Depèsonalize") ke yo ba nou atravè Lojisyèl la, epi sèvi ak Done Pèsonèl Depèsonalize sa a sou fòm agreje oswa sou fòm non-agreje pou etid rechèch, evalyasyon Sèvis, rezon amelyorasyon kalite oswa pou nenpòt lòt rezon komèsyal legal. Itilizasyon ak divilgasyon Wellframe de nenpòt Done Pèsonèl ak Done Pèsonèl Depèsonalize sou fòm agreje oswa sou fòm non-agreje, pral fèt annakò ak tout Règleman ak Lwa Aplikab yo. Ou aksepte ke: (a) ou konsanti a tèl divilgasyon ak itilizasyon Done Pèsonèl Depèsonalize; (b) Wellframe pa oblije peye okenn montan ba ou ni konpanse oumenm oswa nenpòt lòt moun nan okenn fason pou jande divilgasyon ak itilizasyon sa yo; (c) Wellframe pa oblije pou l ba w okenn lòt enfòmasyon konsènan jande divilgasyon ak itilizasyon sa yo; e (d) dan lamezi ou gen enterè eksklizif nan jande Done Pèsonèl Depèsonalize sa a, ou renonse a dwa w genyen a enterè sa a e ou renonse a kèlkeswa dwa w genyen pou chèche jwenn konpansasyon akoz jande divilgasyon oswa itilizasyon sa yo.

Pwoteksyon Modpas

Ou responsab pou kenbe modpas ou konfidansyèl. Ou fèt pou w avize nou imedyatman si yo pirate modpas ou oswa si yo vòlè modpas ou. Wellframe pa responsab ni li pa gen obligasyon vizavi oumenm nan okenn fason, si yon moun ki pa otorize entèsepte enfòmasyon w, ki swa an tranzit oswa ki lakay ou, nan yon biznis oswa lòt kote ki gen aksè.

Itilizasyon Kontni

Lojisyèl la ak Kontni an ka gen erè tipografik ladan yo, lòt erè aksidantèl oswa enfòmasyon ki pa egzak. Nou rezève dwa pou nou fè chanjman nan Lojisyèl la, nan non dokiman yo, nan Kontni an, nan deskripsyon oswa espesifikasyon pwodui oswa Sèvis yo, oswa nan lòt enfòmasyon, san nou pa gen obligasyon pou nou soumèt yon avi sou chanjman sa yo. Ou kapab gade, kopye, telechaje epi enprime Kontni ki disponib atravè Lojisyèl la, mwayennan kondisyon swivan yo:

 1. Ou kapab itilize Kontni an sèlman pou rezon enfòmasyon pèsonèl. Ou pa gen dwa repwodui ni transmèt Lojisyèl sa a oswa Kontni li, sou kèlkeswa fòm nan, pa kèlkeswa mwayen an, keseswa elektwonik oswa mekanik, ikonpri nan fè fotokopi ak anrejistreman pou kèlkeswa rezon an.
 2. Ou pa gen dwa modifye Kontni an.
 3. Ou pa gen dwa retire dwadotè, mak komèsyal, ak lòt avi eksklizif.

Pa gen anyen ki sou Sitwèb Wellframe nan oswa ki nan Sèvis Lojisyèl la ke ou dwe entèprete kòm yon otorizasyon, defason enplisit oswa pa eksklizyon, oswa otreman, pou lisans oswa pou gen dwa pou itilize Lojisyèl sa a oswa nenpòt Kontni ki afiche sou Sitwèb nou an, atravè itilizasyon kadraj oswa atravè lòt mwayen, eksepte: (a) jan kondisyon itilizasyon sa yo fòmèlman otorize; oswa (b) avèk pèmisyon alekri nou te bay anvansa oswa pèmisyon tyès pati ki ka se pwopriyetè mak komèsyal oswa dwadotè materyèl ki afiche sou Sitwèb nou an.

Si w vyole nenpòt nan kondisyon jeneral sa yo, n ap rezilye otomatikman pèmisyon w pou itilize Lojisyèl la ak Kontni an, e ou fèt pou detwi imedyatman tout kopi ou fè pou nenpòt pòsyon nan Lojisyèl la oswa nan Kontni an. Dosye w yo ki gen Done Pèsonèl ou yo disponib konfòmeman ak Règleman Wellframe sou Konfidansyalite Vi Prive.

Restriksyon pou Fè Kopi

Ou ka kopye Lojisyèl la sou aparèy mobil ou, e ou ka fè yon (1) kopi Lojisyèl la kòm bakòp oswa pou rezon achiv. Ou aksepte ke (i) itilizasyon w ak posesyon w de kopi sa yo ap asijeti eksklizivman a kondisyon jeneral ki nan Akò sila a, e (ii) ou fèt pou mete menm avi eksklizif ak dwadotè sa yo ak lejann yo sou tout kopi yo, jan Wellframe mete yo sou nenpòt medya ki gen yon kopi otorize de Lojisyèl la ke Wellframe te founi alorijin. Eksepte jan sa dekri nan paragraf sa a, ou pa otorize pou kopye Lojisyèl la oswa Kontni an.

Restriksyon sou Divilgasyon

Ou rekonèt ke Lojisyèl la, ikonpri kòd sous la pou Lojisyèl la ak nenpòt enfòmasyon ki soti ladan yo, konstitye yon sekrè komèsyal enpòtan pou Wellframe. Sizoka ou ta gen aksè a materyèl sa yo, ou pa dwe devwale yo bay pyès moun.

Pwopriyete Lojisyèl la

Ou aksepte e ou rekonèt ke (1) Yo akòde w lisans pou Lojisyèl la, men yo pa vann ou li, epitou Wellframe pa transfere ba ou okenn enterè posesyon nan Lojisyèl la, nan pwopriyete entelektyèl la nan kèlkeswa Lojisyèl la oswa nan nenpòt kopi Lojisyèl la, selon Akò sa a oswa pa okenn lòt mwayen, (ii) Wellframe ak donè lisans li yo rezève tout dwa ki pa fòmèlman akòde ba ou nan dokiman sila a, (iii) Wellframe oswa donè lisans li yo se pwopriyetè Lojisyèl la (ikonpri, e san yo pa limite ak sa yo, nenpòt imaj, algorit, foto, animasyon, videyo, odyo, mizik ak tèks ki enkòpore nan Lojisyèl la), (iv) Wellframe se pwopriyetè done yo kolekte atravè Lojisyèl la e li gen dwa pou l itilize yon tèl done annakò ak Règleman Konfidansyalite Vi Prive nou an, e (v) Lojisyèl la pwoteje anba Lwa sou Dwadotè peyi Etazini ak trete entènasyonal ki gen rapò ak pwoteksyon dwadotè. Lojisyèl la gen ladan l, e Akò sila a ap kouvri, nenpòt mizajou, amelyorasyon, oswa reparasyon pwoblèm teknik (bòg) pou Lojisyèl yo ba ou a.

Enfòmasyon pou Koneksyon ak Aksè

Ou dwe itilize enfòmasyon idantifikasyon koneksyon ("Enfòmasyon Idantifikasyon Koneksyon") w pou gen aksè nan Lojisyèl la. Ou dakò ke w responsab pou pwoteje Enfòmasyon Idantifikasyon Koneksyon w yo pou yo pa itilize l san otorizasyon, e ou responsab pou tout aktivite ki rive atravè Enfòmasyon Idantifikasyon Koneksyon sa yo. Ou aksepte pou w avize nou imedyatman si w panse ke yo itilize oswa ke yo ka te itilize nenpòt nan Enfòmasyon Idantifikasyon Koneksyon w yo san pèmisyon w, pou nou pran mezi apwopriye nan ka sa a. Ou pa dwe (i) kreye plis pase yon kont pou aksede Lojisyèl la, (ii) pataje Enfòmasyon Idantifikasyon Koneksyon w ak okenn tyès pati ni (iii) transfere kont ou bay okenn tyès pati. Wellframe pa responsab pou okenn pèt oswa domaj ou sibi, ni okenn depans ke w fè akoz ou pat sovgade Enfòmasyon Idantifikasyon Koneksyon w lan. Ou dakò ke w pap lwe, revann ni rekomèsyalize Lojisyèl la oswa Kontni an pou bay nenpòt tyès pati aksè nan Lojisyèl la oswa nan Kontni an. Wellframe ka rezilye nenpòt Enfòmasyon Idantifikasyon Koneksyon selon diskresyon l; yo pap pèmèt ou kreye yon nouvo kont pou aksede Lojisyèl la oswa Kontni an si Wellframe te rezilye Enfòmasyon Idantifikasyon Koneksyon w yo.

Wellframe ap pwoteje kòm konfidansyèl, nenpòt Done Pèsonèl ou bay pou konplete fòm anliy ki aplikab yo pou etabli Enfòmasyon Idantifikasyon Koneksyon w yo ak Wellframe. Ou aksepte pou bay, mentni ak mete ajou, Done Pèsonèl ki otantik, egzak, aktyèl e konplè ki sou ekran yo ki kolekte enfòmasyon nan men w an koneksyon ak Lojisyèl la, e ou rekonèt ke ou pap bay fo enfòmasyon sou idantite w oswa sou afilyasyon w ak nenpòt moun oswa nenpòt antite.

Restriksyon sou Transfè

Ou pa gen dwa sou-lisansye, delege, atribye oswa transfere Akò sila a, lisans yo akòde ladan l lan, oswa nenpòt lòt dwa oswa obligasyon ou genyen selon Akò sila a, annantye oswa an pati.

Restriksyon sou Ekspòtasyon

Ou pa gen dwa ekspòte oswa re-ekspòte nenpòt Lojisyèl esepte depi sa annakò konplètman ak lwa ak règleman peyi Etazini ak lòt Lwa ak Règleman Aplikab yo, lòd egzekitif ak elatriye, ikonpri, anpatikilye Règleman Administrasyon Ekspòtasyon Depatman Komès Etazini (Export Administration Regulations of the U.S. Department of Commerce). San limit nan tout sa ki nan dokiman sila a, ou pa gen dwa ekspòte okenn Lojisyèl ni re-ekspòte l (oswa bay yon sitwayen oswa rezidan) nenpòt peyi ke Etazini mete yon anbago sou machandiz sou li, ni bay nenpòt moun ki sou lis Depatman Trezò Etazini kòm Sitwayen yo Deziyen Espesyalman ak Moun yo Bloke oswa ki sou lis Depatman Komès pou Moun yo Refize.

Vyolasyon ak Rezilyasyon

Wellframe kapab anile oswa rezilye Akò sila a ak nenpòt lisans yo akòde ladan l, imedyatman e baze sou diskresyon l sèlman, si ou pa konfòme w ak nenpòt kondisyon ki nan Akò sila a. Anplis, Wellframe kapab, a nenpòt moman, anile aksè w nan Lojisyèl la, si ou vyole Akò sa a, oswa si ou itilize Lojisyèl la yon fason ki domaje operasyon Lojisyèl la oswa ki vyole Règleman Konfidansyalite Vi Prive a. Ou dakò ke nou pa gen obligasyon vizavi oumenm oswa vizavi okenn tyès pati pou kèlkeswa rezilyasyon aksè w nan Lojisyèl nou an.

Ou rekonèt e ou dakò ke Lojisyèl la an devlopman e l ap kontinye sibi chanjman selon sa Wellframe detèmine, detanzantan. Wellframe rezève dwa pou l rezilye nenpòt pòsyon nan Lojisyèl la oswa nenpòt Sèvis ki gen rapò ak Lojisyèl la, a nenpòt moman.

Aplikasyon Kondisyon yo; Efè Rezilyasyon

Si w pa respekte okenn nan obligasyon w yo ki nan Akò sila a, e ke Akò sila a rezilye, Wellframe ak/oswa donè lisans li yo kapab pran tout mezi legal ki disponib pou yo. Ou dakò ke donè lisans Wellframe yo ki endike nan Lojisyèl la se benefisyè endepandan yo ye nan Akò sila a, e yo ka aplike Akò sila a jan l konsène pwopriyete entelektyèl li a. Seksyon nan Akò sila a, ki natirèlman ap rete efektif apre ekspirasyon oswa rezilyasyon Akò sa a, ap kontinye rete efektif selon kondisyon l yo. Apre rezilyasyon, ou dwe dezenstale epi retire, san pèdi tan, Lojisyèl la sou aparèy mobil kote w te enstale l la.

Itilizatè Gouvènman Ameriken

Konfòmeman ak règleman ki estipile nan 48 CFR 227.7202-1, itilizatè Gouvènman Ameriken yo rekonèt ke (i) Lojisyèl la se yon lojisyèl enfòmatik komèsyal, (ii) Akò sila a enkòpore lisans Wellframe òdinèman itilize pou lisans nan Lojisyèl yo akòde bay piblik la, ak (iii) lisans ki endike nan dokiman sila a ap aplike pou tout posesyon, itilizasyon ak diplikasyon Lojisyèl la ke Gouvènman Ameriken fè, esepte dan lamezi ke lisans sa yo pa konsistan ak lwa Federal sou acha. Kontraktè/fabrikan an se Wellframe Inc.

Aksè nan Lojisyèl nou an pou Minè

Lwa sou Konfidansyalite Vi Prive ak Pwoteksyon Anliy Timoun (Children's Online Privacy and Protection) egzije ke founisè sèvis anliy yo, ke timoun ki gen mwens ke laj 13 lane toujou gen aksè nan yo, dwe obteni konsantman parantal anvan yo kolekte enfòmasyon pèsonèl idantifyab anliy nan men timoun sa yo. Wellframe pa, an tout konesans, kolekte Done Pèsonèl nan men timoun ki gen mwens pase laj 13 lane, e Lojisyèl nou an pa fèt pou itilizatè ki gen mwens pase laj 13 lane. Palaprezant, ou rekonèt e ou dakò ke timoun ki gen mwens ke laj 13 lane entèdi pou yo itilize Lojisyèl nou an. Yon paran, responsab legal oswa reprezantan pèsonèl ka itilize Lojisyèl la onon yon timoun ki gen mwens ke laj 13 lane. Metsouli, ou rekonèt e ou dakò ke minè ki gen ant laj 13 ak 17 lane, ka itilize Lojisyèl nou an, men ke yon paran, responsab legal oswa reprezantan pèsonèl fèt pou bay konsantman l pou Akò sila a, ak Règleman sou Konfidansyalite Vi Prive nou an, onon yo.

Sipozisyon Risk

Nou konsevwa Lojisyèl la pou bay yon tyès pati deziyen enfòmasyon ki anrapò ak lasante baze sou itilizasyon w de Lojisyèl la. Lojisyèl la ak nenpòt done konèks ke Wellframe ba ou pa founi konsèy medikal. Lè Wellframe akòde w dwa pou itilize Lojisyèl la, sa pa vle di li pran okenn obligasyon ni responsabilite parapò ak sante w. Nan oken ka, se pa pou w rann Wellframe responsab pou lanmò oswa domaj nan kò ke w soufri, oswa ke w enflije sou yon tyès pati, an koneksyon ak itilizasyon w de Lojisyèl la oswa an koneksyon ak nenpòt aktivite ou fè ki gen rapò ak itilizasyon w de Lojisyèl la.

Renonsyasyon Garanti

WELLFRAME METE LOJISYÈL LA ALADISPOZISYON W "JAN L YE A", AK TOUT DEFO LI E SAN OKENN GARANTI, FÒMÈL, LEGAL, ENPLIKE OSWA OTREMAN, IKONPRI SAN LIMIT POU GARANTI KOMÈSYABILITE, PÈTINANS POU YON REZON PATIKILYE, OSWA NON-VYOLASYON. WELLFRAME PA FÈ OKENN REPREZANTASYON NI LI PA BAY OKENN GARANTI KE LOJISYÈL LA EGZAK, KONPLÈ OSWA AJOU. WELLFRAME PA FÈ OKENN REPREZANTASYON NI LI PA BAY OKENN GARANTI KESESWA KI GEN RAPÒ AK ITILIZASYON OSWA REZILTA ITILIZASYON NENPÒT DONE OSWA ENTÈRAKSYON AK NENPÒT ITILIZATÈ. KE SE ENFÒMASYON ORAL OSWA ENFÒMASYON EKRI, KE SE KONSÈY KE NENPÒT ANPLWAYE, REPREZANTAN OSWA DISTRIBITÈ WELLFRAME BAY, SA YO PA DWE SÈVI POU KREYE YON GARANTI POU LOJISYÈL LA, E OU PA DWE KONTE SOU YON TÈL ENFÒMASYON OSWA KONSÈY. DONÈ LISANS WELLFRAME YO FÒMÈLMAN DEKLINE NENPÒT AK TOUT GARANTI KI GEN RAPÒ AK LOJISYÈL LA.

Limit sou Responsabilite ak Otorizasyon

NAN OKEN KA, WELLFRAME OSWA DONÈ LISANS LI YO PA DWE RESPONSAB VIZAVI OUMENM POU NENPÒT DOMAJ ESPESYAL, KONSEKANSYÈL, PINITIF, EGZANPLÈ, PA AKSIDAN OSWA ENDIRÈK (IKONPRAI E SAN LIMIT, POU DEPANS POU KOUVRI DOMAJ KI PREZANTE AKÒZ PÈT DONE, ITILIZASYON, PWOFI OSWA BYENVEYANS), KIT YO TE AVIZE WELLFRAME SOU POSIBILITE POU PÈT SA A, KIT YO PAT AVIZE L, KÈLKESWA JAN PÈT SA A TE FÈT E BAZE SOU NENPÒT TEYORI RESPONSABILITE KI PREZANTE NAN AKÒ SA A. LIMIT SA YO APLIKE MALGRE MANK REZON ESANSYÈL POU NENPÒT REKOU LIMITE.

RESPONSABILITE MAKSIMÒM AGREJE WELLFRAME KI PREZANTE BAZE SOU AKÒ SILA A AK/OSWA ITILIZASYON W OSWA POSESYON W DE LOJISYÈL LA, IKONPRI SAN LIMIT POU NENPÒT REKLAMASYON POU TÒ KI PREZANTE (IKONPRI NEGLIJANS), KONTRA, VYOLASYON GARANTI, RESPONSABILITE ESTRIK OSWA OTREMAN, E POU NENPÒT AK TOUT REKLAMASYON KONBINE, PA DWE DEPASE $1 AMERIKEN.

Ekslizyon

GEN SÈTEN JIRIDIKSYON KI PA PÈMÈT EKSKLIZYON GARANTI ENSINYE OSWA LIMIT SOU SÈTEN TIP DOMAJ, KIDONK RENONSYASYON KI ENDIKE PI WO A AK LIMIT YO KA PA APLIKE POU OU POU SA KI ANRAPÒ AK SÈTEN TIP DOMAJ OSWA REKLAMASYON.

Soumisyon Itilizatè

Ou aksepte ke ou pap telechaje oswa transmèt okenn kominikasyon oswa soumisyon kèlkonk nan zòn piblik Lojisyèl la, ikonpri tablo mesaj si nou ajoute yo nan Sèvis nou yo ("Zòn Piblik") ki anpyete sou oswa vyole dwa nenpòt pati. Lè w soumèt kominikasyon oswa lòt materyèl nan Zòn Piblik yo, ou aksepte ke jande soumisyon sa yo pa konfidansyèl pou tout rezon.

Si w fè jande soumisyon sa a, ou dakò ke w pap voye ni transmèt bay Wellframe, pa imèl, (ikonpri atravè adrès imèl ki liste nan paj "Kontakte Nou" an) nenpòt kominikasyon oswa materyèl ki anpyete sou oswa ki vyole dwa nenpòt pati. Si w soumèt nenpòt enfòmasyon biznis, ide, konsèp oswa envansyon bay Wellframe, pa imèl, ou dakò ke jande soumisyon sa a pa konfidansyèl pou tout rezon.

Si w fè nenpòt soumizyon nan yon Zòn Piblik ki sou Sitwèb nou an oswa si w soumèt nenpòt enfòmasyon biznis, ide, konsèp oswa envansyon bay Wellframe, pa imèl oswa pa lòt mwayen, ou otomatikman akòde Wellframe yon lisans, san redevans, pèpetyèl, irevokab, mondyal e ki pa eksklizif, pou l itilize, repwodui, kreye travay derive apatide yo, modifye, pibliye, korije, tradui, distribye, pèfòme, epi afiche kominikasyon oswa materyèl la nan nenpòt medya oswa pa nenpòt mwayen, oswa sou nenpòt fòm, fòma oswa fowòm ki koni oswa ke yo vin devlope annapre. Wellframe kapab soulisansye dwa l yo atravè nivo soulisans miltip. Si w ta renmen kenbe nenpòt enfòmasyon biznis, ide, konsèp oswa envansyon prive oswa kòm pwopriyete eksklizif ou, piga soumèt yo nan yon Zòn Piblik oswa bay Wellframe.

Aktivite ki Entèdi yo

Lè w aksede Lojisyèl nou an oswa Sèvis nou yo, ou dakò pou respekte konduit estanda suivan yo: Ou dakò ke ou pap kite, ni ou pap otorize oswa fasilite okenn tantativ pou pèmèt yon lòt moun itilize Lojisyèl oswa Sèvis nou yo pou:

 1. Transmèt nenpòt kominikasyon oswa materyèl ki ilegal, danjere, menasan, abizif, agasan, difamatwa, vilgè, ki ofanse, obsèn, pònografik, debòch, lasif oswa lòt materyèl ke Wellframe gen objeksyon kont yo.
 2. Itilize yon non oswa yon langaj ke Wellframe, selon sèl diskresyon li, jije ofansif.
 3. Transmèt oswa afiche deklarasyon difamatwa.
 4. Transmèt oswa afiche materyèl oswa kominikasyon ki soulve objeksyon poutèt yo rayisab oswa yo baze sou diskriminasyon rasyal oswa sou gwoup etnik.
 5. Transmèt oswa afiche nenpòt kominikasyon oswa materyèl ki anfrenn dwa otè, dwa sou mak oswa sekrè komèsyal.
 6. Transmèt oswa afiche piblisite ke yo pa solisite oswa pwomouvwa pwodui oswa sèvis ilegalman.
 7. Agase, menase oswa fè espre anbarase oswa angwase yon lòt moun oswa yon antite.
 8. Imite yon lòt moun.
 9. Telechaje, afiche, imèl oswa fè ansòt pou bagay suivan yo disponib: (A) nenpòt enfòmasyon oswa materyèl ki anfrenn dwa yon tyès pati, sitou dwa pwopriyete entelektyèl yo; (B) nenpòt piblisite tyès pati, ikonpri sèvis echanj bànyè; (C) nenpòt viris lojisyèl, chwal de twa (Trojan horses), vè enfòmatik oswa nenpòt lòt aplikasyon malveyan oswa (D) nenpòt enfòmasyon oswa materyèl ki ka konstitye oswa ankouraje konduit ki se ofans kriminèl oswa deli sivil oswa ankò ki vyole nenpòt lwa ki an vigè .
 10. Suiv, menase oswa agase lòt itilizatè yo oswa anfrenn oswa tante anfrenn sou vi prive yo.
 11. Pwomouvwa, solisite oswa patisipe nan nenpòt vant milti-nivo oswa nan nenpòt sistèm piramidal.
 12. Eksplwate timoun ki poko gen 18 lane.
 13. Antreprann aktivite ki destabilizan.
 14. Obteni aksè non-otorize pou antre nan nenpòt sistèm enfòmatik atravè Sitwèb la.
 15. Anvayi vi prive nenpòt moun ki gen ladann, men se ka pa sa yo sèlman, afiche enfòmasyon ki idantifye nenpòt moun pèsonèlman oswa ankò enfòmasyon prive sou yon moun san w pa gen konsantman yo (oswa konsantman paran yo sizoka se yon timoun ki poko gen 18 lane).
 16. Solisite enfòmasyon pèsonèl nan men yon timoun ki poko gen 13 lane.
 17. Vyole nenpòt Lwa oswa Règleman Anvigè.
 18. Ankouraje konduit ki ta ka konstitye yon deli kriminèl oswa sivil.

Ajoute, Chèche ak Konekte nan Lòt Sit yo

Wellframe ka founi lyen bay tyès pati sitwèb ("sit yo"). Lèfini Wellframe ka seleksyone sèten sit kom repons priyoritè pou chèche tèm ou antre e Wellframe ka dakò pou l pèmèt piblisitè yo reponn ak sèten tèm rechèch ak piblisite oswa ak materyèl ke yo parennen. Wellframe pa rekòmande, ni li pa apwouve okenn enfòmasyon ki nan sit tyès-pati sa yo. Wellframe pa responsab pou sa ki gen nan sit tyès-pati ki lye yo, sit ki ankadre nan Sitwèb Wellframe yo, sit tyès-pati ke yo bay poutèt rezilta rechèch sa yo, oswa piblisite tyès pati yo, epi l pa andose ni l pa reprezante yo youn konsènan sa ki ladan yo ni presizyon enfòmasyon yo. Lè w itilize sit tyès-pati yo se sou oumenm k ap asime risk yo e se oumenm ki pou respekte kondisyon sèvis pou itilize sit sa yo.

Ou rekonèt e ou byen konprann ke si w chwazi pou bay sit tyès-pati sa yo nenpòt Done Pèsonèl, resevè Done Pèsonèl sa yo, apre yo fin divilge l, pap ka soumèt ak menm obligasyon yo selon lalwa federal sou konfidansyalite oswa selon lòt Lwa ak Règleman ki an Vigè, epi sit tyès-pati sa yo ka itilize oswa re-divilge enfòmasyon an konfòmeman ak Lwa e ak Règleman ki an Vigè yo e ak règleman respektif yo sou vi prive.

Avi yo

Yo pral voye avi yo estipile pi ba yo nan adrès imèl ou te bay la lè w te enskri pou telechaje ak enstale Lojisyèl la. Lè w ap voye avi bay Wellframe, voye yo alatansyon de CEO at Wellframe, Inc. 321 Summer Street, Floor 7, Boston, MA 02210. Chak pati ka chanje adrès sa a depi li voye yon avi alekri bay lòt pati a.

Lwa Aplikab

Se Lwa Commonwealth of Massachusetts, USA ki pou konfòmeman administre ak entèprete Akò sa a, san ega pou evantyèl konfli ak dispozisyon lalwa. Antandike Konvansyon Nasyon Zini sou Kontra pou Vant Entènasyonal pap aplike. Palaprezant, pati yo konsanti ak jiridiksyon ak konpetans eksklizif tribinal leta ki nan Suffolk County, Massachussetts oswa konsanti ak nenpòt tribinal federal ke yo prevwa. Nan nenpòt aksyon oswa pwosede pou ranfòse oswa pou entèprete Akò sila a, pati gayan an pral gen dwa pou l rekipere kou ak depans yo (ikonpri frè rezonab pou avoka) ke li te depanse an koneksyon avèk yon tèl aksyon oswa yon tèl pwosede e pou ranfòse nenpòt jijman oswa lòt yo te bay.

Renonsyasyon pou Aksyon Kolektif

DEPI LALWA APLIKAB PÈMÈT SA, OUMENM AK WELLFRAME DAKÒ KE NOU CHAK NOU KA FÈ REKLAMASYON KONT LÒT LA SÈLMAN NAN KAPASITE ENDIVIDYÈL PA W OSWA NAN KAPASITE ENDIVIDYÈL WELLFRAME, E PA ANTANKE YON DEMANDÈ OSWA YON MANM NAN YON AKSYON KOLEKTIF KI FÈ PATI NENPÒT AKSYON KOLEKTIF OSWA AKSYON REPREZANTASYON. Anplis, ou rekonèt e ou dakò ke pa dwe gen okenn abit oswa jij ki pou konsolide plis pase yon reklamasyon endividyèl oswa prezide nan nenpòt fòm pwosede kolektif oswa reprezantasyon. Seksyon Renonsyasyon pou Aksyon Kolekfif sa ap kontinye anvigè menm apre yo rezilye Akò sa a.

Pwoblèm onivo jirisdiksyon

Amwenske Wellframe presize otreman alekri pou ou, nou pa fè okenn reprezantasyon pou n fè konnen ke enfòmasyon ki nan Lojisyèl la oswa Sèvis yo apwopriye oswa disponib pou itilizasyon andeyò peyi Etazini. Moun ki chwazi pou aksede Sitwèb sa a andeyò peyi Etazini, fè sa baze sou pwòp inisyativ yo e yo aksepte pran pwòp risk pa yo; lèfini yo responsab pou yo konfòme yo ak Lwa ak Règleman Aplikab yo.

Dwa pou Pwopriyete Entelektyèl

Amwenske nou note sa, tout Kontni ki nan Lojisyèl sa a se pwopriyete Wellframe ak/oswa afilye l yo oswa donè lisans li yo, e yo pwoteje kont kopi ak distribisyon ki pa otorize, selon lwa dwadotè peyi Etazini, lwa sou mak komèsyal, konvansyon entènasyonal ak lòt lwa sou pwopriyete entelektyèl. Non domèn ak non pwodui yo se mak komèsyal oswa mak komèsyal depose pou pwopriyetè respektif yo. Kontni ak Sèvis yo ka chanje oswa yo ka anile yo san preyavi e selon diskresyon Wellframe. Tout dwa ki pa akòde fòmèlman nan dokiman sila a se dwa rezève pou Wellframe ak donè lisans li yo.

Nou pa reklame pwopriyete kominikasyon oswa materyèl Itilizatè yo soumèt san Wellframe pa konpanse yo e avèk atant ke yon tèl kominikasyon oswa materyèl ap aksesib piblikman atravè Lojisyèl nou an. Lè w soumèt jande kominikasyon oswa materyèl sa yo, sepandan, ou dakò pou akòde nou yon lisans mondyal, san redevans, pèpetyèl, irevokab, non-eksklizif, pou nou itilize, distribye, repwodui, modifye, adapte, kreye travay derive apatide sa, epi pèfòme piblikman oswa afiche jande kominikasyon oswa materyèl sa yo. Lisans sa a ap rete anvigè jiskaske nou efase kominikasyon oswa materyèl yo nan sistèm nou yo.

Akò Konplè; Separabilite

Akò sila a gen priyorite sou tout pwopozisyon, oral oswa ekri, tout negosyasyon, konvèsasyon, diskisyon, akò, ak tout tranzaksyon pase ki te fèt ant oumenm ak Wellframe an rapò ak Lojisyèl la oswa kondisyon lisans li akòde ou, e se sèlman alekri ke li ka modifye, depi oumenm ak Wellframe nou siyen pou modifikasyon sa a. Nan ka kote yon tribinal ki gen jirisdiksyon konpetan twouve nenpòt kondisyon nan Akò sila a pa aplikab, defo aplikabilite sa a pap afekte rès kondisyon ki nan Akò sa a nan yon tèl jirisdiksyon ni li pap rann envalid oswa inaplikab jande kondisyon ak estipilasyon sa yo ki nan Akò a nan lòt jirisdiksyon. Si yo ta detèmine ke kondisyon oswa estipilasyon ki nan Akò sila a pa valid selon nenpòt lwa aplikab oswa selon règ lalwa, se pou yo anile yo nan Akò sa a epi se pou yo entèprete rès estipilasyon nan Akò sa a defason pou yo gen efè rezonab sou entansyon pati yo e pati yo aksepte pou ranplase nenpòt estipilasyon ki pa valid oswa ki pa aplikab yon fason ki mityèlman akseptab pou yo kapab akonpli tranzaksyon y ap kontanple a jan yo te kontanple sa alorijin, depi sa posib. Pa gen okenn renonsyasyon dwa oswa obligasyon ki dwe bay esepte alekri e depi pati y ap chèche aplike renonsyasyon an kont li a siyen.

Si w gen nenpòt kesyon sou akò lisans sa a, tanpri kontakte help@wellframe.com

Copyright © 2012-2021 Wellframe Inc. Tout dwa rezève. Avi Legal

*** OU REKONÈT KE W LI AKÒ SILA A, OU KONPRANN NI, E OU AKSEPTE KONFÒME W AK KONDISYON JENERAL LI YO. ***