Wellframe Inc.

RÈGLEMAN SOU COOKIE

Nan Wellframe, nou vle asire nou ke itilizatè yo okouran de teknoloji Wellframe ap itilize yo ak teknoloji sèten lòt tyès pati ap itilize tou lè yo vizite sitwèb nou yo. Pami teknoloji yo ka genyen cookies, baliz espyon, GIF envizib ak piksèl. Teknoloji sa yo (ke yo rele kolektivman "Teknoloji Swivi"), yo ka estoke yo epi yo ka aksede yo apatide aparèy ou a lè w ale sou sitwèb nou yo. Règleman sila a konsène sitwèb ak paj wèb Wellframe yo ansanm avèk paj ki gen lyen pou règleman sa a ak lòt sitwèb ki gen lyen ki mennen nan règleman sa a (ke yo rele kolektivman "Sit yo"). Pou enfòmasyon konsènan jan aplikasyon nou yo itilize enfòmasyon pèsonèl yo, tanpri gade nan Règleman sou Konfidansyalite Vi Prive ak EULA nou an.

Lè ou kontinye itilize Sit nou yo, ou aksepte pou respekte kondisyon jeneral ki etabli nan règleman sila a.

Kisa Teknoloji Swivi sa yo ye?

"Cookies" se ti fichye tèks ke nou mete nan navigatè òdinatè moun ki vizite sit nou yo pou nou kapab konsève preferans yo. Sèvè wèb pou sit w al ladan l lan kapab rekipere fichye sa a pi devan, pou siveye aktivite navigatè w la e pou konekte demann sou sèvè wèb yo ak sesyon yo. Cookies yo itil tou pou otantifikasyon tèlke seleksyon opsyon tankou "sonje mwen" ki parèt sou ekran koneksyon yo si yo disponib. Cookies yo kapab tanporè ak limite pou sesyon an oswa yo kapab pèsistan ak egziste apre sesyon an fini.

"Baliz espyon yo" se ti imaj grafik klè ke yo itilize pou swiv vizit sou sitwèb yo oswa pou gade imèl. Pa egzanp, baliz espyon yo kapab sèvi pou kenbe yon dekont sou kantite itilizatè ki vizite yon paj wèb oswa pou livre yon cookie bay navigatè yon vizitè k ap gade paj sa a. Lòt ekspresyon yo itilize pou baliz espyon se gif envizib ak piksèl tag.

Èske nou itilize Teknoloji Swivi e kilès ladan yo?

Nou itilize toude, cookies ak baliz espyon. Yo ka sèvi ak baliz espyon yo pou transfere yon cookie sou aparèy ou a lè w vizite Sit nou yo.

Kijan nou itilize yo?

Fonksyonalite - Gen sèten cookies ki esansyèl pou founi kèk kontni e pou pèmèt pati nan yon sitwèb fonksyone. Anplis, nou kapab itilize cookies pou mentni preferans ou yo atravè Sit oswa paj wèb ki diferan. Yon egzanp se mentni preferans ou genyen pou lang yo.

Sekirite - Nou itilize sèten Teknoloji Swivi pou rezon sekirite. Sa ka gen ladan l, siveyans aktivite sou Sit nou yo pou konpòtman malveyan e pou otantifye aksè. Sit Wellframe yo jouk devan nan pratik sekirite nou yo, kidonk nou oblije asire nou ke y ap itilize yo kòmsadwa, ni pou pwòp pwoteksyon pa nou ni pou pwoteksyon pa w.

Pèfòmans - Nou vle asire nou ke n ap founi pi bon sèvis ak kontni. Pou mezire pèfòmans sa a nou itilize Teknoloji Swivi pou rechèch ak analiz defason pou nou amelyore, devlope, ak konprann itilizasyon ak pèfòmans Sit nou yo.

Maketing - Teknoloji Swivi ede nou konprann ki kontni ki pi pètinan pou ou. Nou itilize Google Analytics, swivi Konvèsyon Google AdWords, ak lòt sèvis Google ki mete cookies sou yon navigatè nan tout Sit nou yo. Se sa nou rele "Cookies Tyès Pati (Third Party cookies)" kòm se yon òganizasyon ki pa Wellframe k ap jere yo. Nou ka itilize rekomèsyalizasyon AdWords pou nou fè piblisite pou Sit nou yo sou tout wèb la. Nou mete yon cookie sou yon navigatè epi apresa yon tyès pati (Google) li cookies sa yo e li ka fè yon piblisite sou sit yon tyès pati. Nou respekte prensip rekomèsyalizasyon Google yo ansanm ak entèdiksyon pou piblisite pèsonalize.

Kijan pou jere ak retire cookies yo?

Ou kapab anile patisipasyon w pou difizyon anons sa a sou paj Google la pou anilasyon patisipasyon. Si ou gen enkyetid konsènan difizyon cookies Tyès Pati ke rezo yo fè, ale tou nan paj anilasyon patisipasyon nan Inisyativ Piblisite Rezo (Network Advertising Initiative) a. Lòt Teknoloji Swivi menm jan ak sa ki pou sekirite ak fonksyonalite, nesesè pou moun itilize Sit nou yo e ou fèt pou sispann itilize Sit yo si w pa vle pou Teknoloji Swivi sa yo sou aparèy ou.

Pou retire cookies ke yo te deja konsève, ou kapab itilize paramèt nan navigatè w la pou elimine cookies yo nan navigatè w la. Gade sou lis resous ki pi ba a pou jwenn lyen itil pou gid navigatè diferan.

Swivi

Wellframe pa swiv itilizatè nan lòt sitwèb yo. Pa konsekan, pratik nou yo pap chanje si ou etabli yon siyalizasyon "pa swiv" sou navigatè w la. Gen lòt konpayi ki fè sa e nou ankouraje w pou asire w ke ou regle paramèt navigatè w la pou l sa koresponn ak preferans ou yo. Pou jwenn plis enfòmasyon sou siyalizasyon Pa Swiv yo, gade nan tout sa ki anrapò ak opsyon pa swiv la.

Mizajou nan règleman sa a

Wellframe ka mete Règleman sa a ajou detanzantan lè li afiche yon nouvo vèsyon sou Sit li yo. Nou ankouraje w pou tcheke paj sa a regilyèman pou jwenn dènye enfòmasyon sou pratik cookie nou yo.

Resous

Pi ba a wap jwenn kèk lyen pou resous ekstèn ou ka twouve ki itil sou fason diferan navigatè jere Teknoloji Swivi yo. Resous sa yo konplètman endepandan de Wellframe lèfini Wellframe pa bay okenn garanti ni asirans konsènan enfòmasyon ki ladan yo. Si navigatè w la pa sou lis ki pi ba a, ou dwe al gade nan dokimantasyon ke founisè navigatè w la founi oswa pibliye.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Apple Safari

Kesyon ak Sijesyon

Si w gen kesyon, enkyetid oswa sijesyon, tanpri voye yon imèl pou Wellframe nan help@wellframe.com oswa ekri nou nan:

ATTN: Privacy Officer
Wellframe Inc.
321 Summer St. Floor 7
Boston, MA 02210
USA

Règleman sou Cookie sa a te aktyalize nan dat 12 jen 2018.

Copyright © 2012- 2020 Wellframe Inc. Tout dwa rezève. Avi Legal