Wellframe Inc.

RÈGLEMAN SOU COOKIE

Règleman sou Cookie sa a te aktyalize nan dat 19 novanm 2020.

Nan Wellframe (“nou,” “nou menm,” “n”) nou vle asire nou ke ou okouran de teknoloji nap itilize nan konpayi nou an ak teknoloji sèten lòt tyès pati ap itilize lè w ale sou sitwèb nou yo. Nou itilize teknoloji sa yo pou amelyore pèfòmans sitwèb ak paj wèb nou yo (ke yo rele kolektivman “Sit yo”) ak karakteristik yo epitou pou kreye yon pi bon eksperyans pou ou. Teknoloji sa yo ka gen ladan yo cookies ak baliz espyon yo. Teknoloji sa yo (ke yo rele kolektivman "Teknoloji Swivi"), ou ka konsève yo epi ou ka aksede yo apatide aparèy ou a lè w ale sou Sit nou yo. Règleman sa a konsène tou Sit Wellframe yo ki gen rapò ak règleman sa a, itilizasyon Teknoloji Swivi nou yo, ak dwa w genyen pou kontwole enfòmasyon pèsonèl ou yo. Pou enfòmasyon konsènan jan aplikasyon nou yo itilize enfòmasyon pèsonèl yo, tanpri gade nan Règleman sou Konfidansyalite Vi Prive ak EULA nou yo. LÈ OU KONTINYE ITILIZE SIT NOU YO, OU AKSEPTE POU RESPEKTE KONDISYON JENERAL KI ETABLI NAN RÈGLEMAN SILA A.

Kisa Teknoloji Swivi yo ye?

"Cookies" se ti fichye tèks ke nou mete nan navigatè òdinatè moun ki vizite sit nou yo pou nou kapab konsève preferans yo. Sèvè wèb pou sit w al ladan l lan kapab rekipere fichye sa a pi devan, pou siveye aktivite navigatè w la e pou konekte demann sou sèvè wèb yo ak sesyon yo. Cookies yo itil tou pou otantifikasyon tèlke seleksyon opsyon tankou "sonje mwen" ki parèt sou ekran koneksyon yo, lè yo disponib. Cookies yo kapab tanporè ak limite pou sesyon an oswa yo kapab pèsistan ak egziste apre sesyon an fini.

"Baliz espyon yo" se ti imaj grafik klè ke yo itilize pou swiv vizit sou sitwèb yo oswa pou gade imèl. Pa egzanp, baliz espyon yo kapab sèvi pou kenbe yon dekont sou kantite itilizatè ki vizite yon paj wèb oswa pou livre yon cookie bay navigatè yon vizitè k ap gade paj sa a. Lòt ekspresyon yo itilize pou baliz espyon se gif envizib ak piksèl tag.

Ki Teknoloji Swivi nou itilize?

Nou itilize toude, cookies ak baliz espyon (“Teknoloji Swivi yo”). Yo ka sèvi ak baliz espyon yo pou transfere yon cookie sou aparèy ou a lè w vizite Sit nou yo.

Kijan nou itilize Teknoloji Swivi yo?

Estrikteman Nesesè - Nou itilize Teknoloji Swivi entèn ak pa tyès pati yo pou jere konsantman ak konfòmite pou cookie, pou optimize tan chajman paj yo, livre karaktè operasyonèl Sit la, fonksyonalite tèks, ak sekirite Sit la. Teknoloji Swivi sa yo esansyèl pou Sit nou an ka fonksyone e yo pa ka dezaktive yo. Si w chwazi pou dezaktive teknoloji sa a, kèk oswa tout nan fonksyonalite Sit la pap mache. Teknoloji Swivi sa yo pa konsève okenn enfòmasyon pèsonèl ki idantifyab. Kèk nan teknoloji sa yo pèsistan e kèk nan yo baze sou sesyon yo.

Fonksyonalite - Nou itilize Teknoloji Swivi entèn ak pa tyès pati yo pou jere kontni videyo, preferans lang nan tout paj yo, zouti sipò pou kliyan, otantifikasyon, pou idantifye enfòmasyon sesyon, avèk tou pou ede mezire ak amelyore itilite Sit nou an. Teknoloji Swivi sa yo amelyore fonksyonalite ak pèsonalizasyon Sit nou an epi yo konsève enfòmasyon yo tankou tip navigatè, tip aparèy ak sistèm eksplwatasyon. Si w chwazi pou dezaktive teknoloji sa yo, kèk oswa tout nan fonksyonalite Sit la pap mache. Kèk nan teknoloji sa yo pèsistan e kèk nan yo baze sou sesyon yo.

Pèfòmans - Nou itilize Teknoloji Swivi entèn ak pa tyès pati yo pou maksimize livrezon sèvis ak kontni, pou limite koleksyon done, epi pou idantifye efikasite kanpay. Si w dezaktive teknoloji sa yo, nou pap ka wè kijan Sit nou an ap fonksyone pou ou. Epitou nou pap kapab wè lè w ale sou Sit nou an. Teknoloji Swivi sa yo rasanble enfòmasyon global tankou si vizitè yo se nouvo itilizatè oswa itilizatè ki deja enskri, kantite tan yo pase sou Sit nou an, ak paj ak kontni yo vizite yo. Kèk nan teknoloji sa yo pèsistan e kèk nan yo baze sou sesyon yo.

Siblaj - Nou itilize Teknoloji Swivi entèn ak pa tyès pati pou ede nou konprann ki kontni ki koresponn pi byen ak sitiyasyon pa w la. Nou itilize sistèm deteksyon Google Analytics, Google AdWords Conversion, lòt sèvis Google, ak Mouseflow. Teknoloji Swivi sa yo nou ka sèvi ak yo e patnè piblisitè nou yo ka sèvi ak yo tou pou livre kontni ki apwopriye pou ou. Nou ka itilize teknoloji sa yo pou konsève enfòmasyon pèsonèl idantifyab sou ou tankou lokalizasyon, aktivite souri, ak katografi tèmik. Si w chwazi pou dezaktive Teknoloji Swivi sa yo, ou pral gen mwens maketing ki apwopriye. Kèk nan teknoloji sa yo pèsistan e kèk nan yo baze sou sesyon yo. Nou respekte prensip rekomèsyalizasyon Google yo ansanm ak entèdiksyon pou piblisite pèsonalize.

Kijan pou jere ak retire Teknoloji Swivi yo?

Lè w vizite Sit nou an pou premye fwa, yo pral prezante w yon banyè cookie. Ou ka seleksyone preferans cookie w yo lè w klike sou bouton "jere paramèt cookie mwen yo (manage my cookie settings)" sou banyè a. Ou ka seleksyone preferans ou yo nan kategori Fonksyonèl, Pèfòmans ak Siblaj yo. Peze sou bouton "Konfime Chwa Mwen yo (Confirm My Choices)" pou sovgade preferans sa yo. Ou kapab anile patisipasyon w pou difizyon anons lan sou paj Google la pou anilasyon patisipasyon. Si ou gen enkyetid konsènan difizyon cookies tyès pati ke lòt rezo yo fè, ou ka ale nan paj anilasyon patisipasyon nan Inisyativ Piblisite Rezo (Network Advertising Initiative) a pou jwenn plis enfòmasyon. Si w vle anile patisipasyon w nan zouti analitik Mouseflow a ou ka fè sa la a. Lòt Teknoloji Swivi menm jan ak sa ki pou sekirite ak fonksyonalite, nesesè pou moun itilize Sit nou yo e ou fèt pou sispann itilize Sit yo si w pa vle pou Teknoloji Swivi sa yo sou aparèy ou.

Pou retire cookies ke yo te deja konsève, ou kapab itilize paramèt nan navigatè w la pou elimine cookies yo nan navigatè w la. Gade resous kiliste pi ba a pou lyen itil yo.

Swivi sou lòt sit ak opsyon pou Pa Swiv

Wellframe pa siveye itilizatè ki ale sou lòt sitwèb yo kidonk pratik nou yo pap chanje si ou etabli yon siyalizasyon "pa swiv" sou navigatè w la. Nou ankouraje w pou asire w ke ou regle paramèt navigatè w la pou l sa koresponn ak preferans ou yo. Pou jwenn plis enfòmasyon sou siyalizasyon Pa Swiv yo, gade nan tout sa ki anrapò ak opsyon pa swiv la.

Mizajou nan règleman sa a

Wellframe ka mete Règleman sa a ajou detanzantan lè li afiche yon nouvo vèsyon sou Sit li yo. Nou ankouraje w pou tcheke paj sa a regilyèman pou jwenn dènye enfòmasyon sou pratik sou Teknoloji Swivinou yo.

Resous

Pi ba a wap jwenn kèk lyen pou resous ekstèn ou ka twouve ki itil sou fason diferan navigatè yo jere Teknoloji Swivi yo. Resous sa yo konplètman endepandan de Wellframe lèfini Wellframe pa bay okenn garanti ni asirans konsènan enfòmasyon ki ladan yo. Si navigatè w la pa sou lis ki pi ba a, ou dwe al gade nan dokimantasyon ke founisè navigatè w la mete aladispozisyon w.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Apple Safari

Kesyon ak Sijesyon

Si w gen kesyon, enkyetid oswa sijesyon, tanpri voye yon imèl pou Wellframe nan help@wellframe.com oswa ekri nou nan:

ATTN: Privacy Officer
Wellframe Inc.
470 Atlantic Avenue, Floor 8
Boston, MA 02210
USA

Copyright © 2012- 2021 Wellframe Inc. Tout dwa rezève. Avi Legal